Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

Sygnatura akt: VI ACa 1650/14

Logos Travel Marek Śliwka spółka jawna w Poznaniu

"Nie stanowi nienależnego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy"


Sygnatura akt: XVII AmC 7191/12

Sun&Fun Holidays Sp. z o.o. w Warszawie

"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu zryczałtowanych kosztów rezygnacji, które uzależnione są od daty rezygnacji i wynoszącej maksymalnie: - rezygnacja na więcej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy - 500 PLN od osoby (koszty manipulacyjne związek z dokonaną rezerwacją; - od 30 do 22 dni - 25% ceny imprezy, nie mniej niż 500 PLN od osoby; - od 21 do 15 dni - 50% ceny imprezy; - od 14 do 4 dnia - 75% ceny imprezy; - rezygnacja poniżej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy, w dniu rozpoczęcia imprezy lub nie stawienie się na zbiórkę - 95% imprezy. Na żądanie Klienta Sun & Fun przedstawi udokumentowane wyliczenie poniesionych w związku z rezygnacją kosztów." (5. Rezygnacje, zmiana uczestnika, ust. 5.2)


Sygnatura akt: XVII AmC 13268/12

Logos Travel Marek Śliwka spółka jawna w Poznaniu

"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z drugą osobą może zostać potraktowany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta"

 


Sygnatura akt: XVII AmC 1154/11

Alfa Star Biuro Podróży Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak spółka jawna z siedzibą w Radomiu

"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21 dni, a w przypadku imprez egzotycznych 31 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.3.7 Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy"

 


Sygnatura akt: XVII AmC 6100/12

OSKAR Sp. z o.o. w Poznaniu

"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"

 


Sygnatura akt: XVII AmC 6101/12

Janusz Szymański - OSKAR w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone: "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób trzecich"

 


Sygnatura akt: XVII AmC 6101/12

Janusz Szymański - OSKAR w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone: "Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w imprezie tylko ze swoimi opiekunami"

 


Sygnatura akt: XVII AmC 5388/12

Bee & Free Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone: "W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej"

 


Sygnatura akt: XVII AmC 5317/12

Beata Pawlikowska - "Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska" w Żaganiu

Postanowienie uznane za niedozwolone: "Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które USŁUGI TURYSTYCZNE Beata Pawlikowska - Biuro Turystyczne nie ponosi odpowiedzialności, jak np. przymusowe postoje na granicach, spóźnienia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, awarie, konieczność poddania się czynnościom urzędowym itd. Nie mogą być przedmiotem reklamacji znane Zamawiającemu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej okoliczności powodujące utrudnienie lub niewygody"


XVII AmC 4743/12

Termy Rzymskie sp. z o.o. w Czeladzi

Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody użytkowników (odwiedzających), powstałe w następstwie korzystania przez nich z obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie...


XVII AmC 4743/12

Termy Rzymskie sp. z o.o. w Czeladzi

W przypadku niezastosowania się przez użytkownika (odwiedzających) do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, co do sposobu korzystania z wyżej wymienionych urządzeń, atrakcji In., Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tych urządzeń

 


XVII AmC 4743/12

Termy Rzymskie sp. z o.o. w Czeladzi

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia... do dnia... bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia", zawarty we wzorcu pn. "Umowa o korzystanie z usług

 


XVII AmC 5389/12

Bee & Free Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

"Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia, doręczonego do Biura w dzień roboczy. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów"


XVII AmC 5625/11

Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Biuro może odmówić zabrania na pokład samolotu/autobusu osób nietrzeźwych


XVII AmC 5623/11

Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Nie stanowi nienależytego wykonania umowy zmiana kolejności zwiedzania w programie imprezy, o ile program został wykonany w całości


Strona 1 z 12

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy