Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 3172/10

Michał Lenkiewicz "Lemitours" Centrum Podróży Lotniczych i Egzotycznych w Warszawie

Reklamacje wraz z dowodami potwierdzającymi zaistnienie nieprawidłowości należy zgłaszać do Lemitours w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy


XVII AmC 2932/10

Anna Pągowska - Animac Anna Pągowska z siedzibą w Warszawie

Klient imprezy turystycznej jest odpowiedzialny za pokrycie wyrządzonych przez siebie lub swoich podopiecznych szkód w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu ich powstania (hotel, autokar itp.)


XVII AmC 2932/10

Anna Pągowska - Animac Anna Pągowska z siedzibą w Warszawie

Klient imprezy turystycznej jest odpowiedzialny za pokrycie wyrządzonych przez siebie lub swoich podopiecznych szkód w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu ich powstania (hotel, autokar itp.)


XVII AmC 3205/10

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe "Janter" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Klient ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu imprezy


XVII AmC 2410/10

Grażyna Buzuk - Biuro Podróży Eskapada z siedzibą w Słupsku

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy strony poddają właściwemu rzeczowo sądowi w Cieszynie


XVII AmC 2642/10

Anna Andryjałowicz - Biuro Podróży Pantur z siedzibą w Katowicach

Niewykorzystanie z któregokolwiek ze świadczeń przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej przez niego kwoty


XVII AmC 2218/10

Anna Andryjałowicz - Biuro Podróży Pantur z siedzibą w Katowicach

Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprez w miejscu ich powstania (hotel, autokar itp.)


XVII AmC 292/09

TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu

Uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt 16 d i 16 e


XVII AmC 2216/10

BBJ Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzebiu Zdroju

Uczestnik winien zgłosić do Biura skargę na piśmie w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy - w przeciwnym razie reklamacje mogą być nie rozpatrzone


XVII AmC 1181/10

Maria Szenfeld

Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu).


XVII AmC 231/11

Michał Lenkiewicz

Lemitours zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku zbyt małej ilości uczestników.


XVII AmC 230/11

Michał Lenkiewicz

W żadnym przypadku odpowiedzialność Lemitours nie może być wyższa niż faktyczna wartość zaistniałej szkody, a w razie całkowitego nie wywiązania się z zobowiązań nigdy nie wyższa niż cena podstawowa imprezy.


XVII AmC 228/11

Michał Lenkiewicz

Uczestnicy w pełni odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody materialne oraz są zobowiązani do natychmiastowego pokrycia ze środków własnych kosztów strat w miejscu ich powstania.


XVII AmC 227/11

Michał Lenkiewicz

Po upływie 3 dni, komunikat stanowi aneks do oryginalnej umowy, a wpłaty różnicy w cenie wyjazdu należy dokonać nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.


XVII AmC 2908/10

Stanisław Idzikowski - Biuro Podróży Idenbus z siedzibą we Wrocławiu

Klient musi złożyć reklamacje w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej


POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy