Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 3142/10

"Espace-Trans" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Biuro nie zwraca żadnych kwot za świadczenia nie wykorzystane z winy Nabywcy


XVII AmC 651/09

Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

W przypadku imprez samolotowych biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 12-godzinne opóźnienia od podanych czasów wylotu z kraju


XVII AmC 1915/10

Romana Stencel, Wiesława Stencel - Sten-Ro Tur s.c. z siedzibą w Szczecinie

Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika


XVII AmC 2681/10

Mati World Holidays Sp. z o.o. w Krakowie

Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy


XVII AmC 2684/10

Kazimierz Puk - Biuro Turystyczne Poltur z siedzibą w Tarnobrzegu

Wszelkie spory, wynikające z niniejszej Umowy, nie dające się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez właściwy dla Organizatora sąd, tj. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu.


XVII AmC 2683/10

Rafał Kowalski - "Viaggi.pl" w Krzeszowicach

Strony zgodnie określają jako sąd właściwy miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów z Uczestnikami właściwy rzeczowo Sąd w Krakowie


XVII AmC 3144/11

Janusz Trybus - Firma Usługowo-Handlowa Biuro Turystyczne Top z siedzibą w Chorzowie

Nie uważa się za wadę niedogodności, o których Uczestnik był poinformowany przed rozpoczęciem imprezy


XVII AmC 135/10

Biuro Turystyki Wojażer Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Uczestnicy wycieczki mogą składać reklamacje związane z wykonaniem usług, do BT Wojażer sp. z o.o. w terminie nie przekraczającym 7 dni od zakończenia imprezy


XVII AmC 1912/10

Antoni Monach

BT Project nie odpowiada za szkody wynikające z uchybień popełnionych przez Pośrednika przy zawieraniu umowy z Klientem.


XVII AmC 2643/10

Atlas Glob Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu

Atlas Glob Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż Klienta w przypadku jego zamiany, zagubienia lub kradzieży


XVII AmC 3483/10

Karol Rosada

Klient może zrezygnować bez ponoszenia kosztów w przeciągu 3 dni od powiadomienia, jeżeli podwyżka przekracza 10 %


XVII AmC 1913/10

Antoni Monach

Biuro nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie imprezy rzeczy oraz przedmioty wartościowe


XVII AmC 2202/10

Romana Stencel, Wiesława Stencel - Sten-Ro Tur s.c. z siedzibą w Szczecinie

Reklamacja winna być złożona na piśmie nie później niż 14 dni po terminie zakończenia imprezy


XVII AmC 2201/10

Romana Stencel, Wiesława Stencel - Sten-Ro Tur s.c. z siedzibą w Szczecinie

Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy


XVII AmC 61/08

Biuro Podróży KOPERNIK Sp. z o.o. w Warszawie

Związane z umową roszczenia przedawniają się po upływie 1 roku od przewidzianego w umowie terminu zakończenia wyjazdu. (...) Roszczenia o naprawieniu szkody na ciele oraz roszczenie z tytułu śmierci przedawniają się po trzech latach


POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy