Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 4887/11

Dobre Miejsce Sp. z o.o. w Warszawie

Jeżeli rezygnacja Uczestnika z przyczyn niezależnych od Biura, nastąpi w terminie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki, to kwota wpłacona jako "I wpłata-zaliczka" jako zadatek, stanowi pokrycie kosztów organizacji i zostaje zatrzymana przez Biuro


XVII AmC 5311/12

Jacek Ciba

Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiazujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy w tym zachowania zagrażającego bezpieczeństwu lub interesom innych Uczestników, Biuro może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym do wydalenia z hotelu lub środka lokomocji włącznie. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają w takim przypadku Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) - nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, autokaru itp. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiada ich prawny opiekun.W przypadku wyjazdów grupowych osoba zawierająca umowę-zgłoszenie zobowiązuje się dostarczyć listę uczestników, która powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr paszportu.


XVII AmC 5310/12

Jacek Ciba

Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą stanowiącą integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmienione w trakcie trwania imprezy. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Uczestnik uprawniony jest w trakcie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura


XVII AmC 5547/12

Małgorzata Ratuszna

W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO


XVII AmC 5307/12

Jacek Ciba

Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi. Po otrzymaniu potwierdzenia wolnych miejsc w imprezie turystycznej oraz wyliczeniu ceny konkretnego wyjazdu, należy w dniu podpisania umowy - zgłoszenia wpłacić zaliczkę w wysokości, co najmniej 35% ceny imprezy. Dopłata do 100% powinna nastąpić na minimum 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje nie mniej niż 14 dni przez rozpoczęciem imprezy Uczestnik wpłaca od razu całą kwotę. Wpłata może nastąpić u agenta lub bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie Biura. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach na dobro Biura z potrąceniem opłaty zgodnie z podanymi w punkcie 12 warunkami rezygnacji z imprezy


XVII AmC 5383/12

Beata Pawlikowska - "Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska" w Żaganiu

W przypadku odstąpienia od umowy z jakichkolwiek przyczyn Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu faktycznie poniesionych przez BT kosztów z tytułu realizacji umowy. W przypadku wycieczki jednodniowej należy pokryć koszty manipulacyjne w wysokości 50 złotych


XVII AmC 5383/12

Beata Pawlikowska - "Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska" w Żaganiu

BT zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej w każdym czasie, jeżeli jej przeprowadzenie jest utrudnione albo niebezpieczne z przyczyn niezależnych, z powodu siły wyższej, działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego. W takim wypadku pracownik BT zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oferty zastępczej lub zwrotu wpłaconych należności bez potrąceń. Zamawiającemu nie przysługuje odszkodowanie


XVII AmC 5382/12

Beata Pawlikowska - "Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska" w Żaganiu

Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu ich powstania


XVII AmC 5382/12

Beata Pawlikowska - "Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska" w Żaganiu

BT nie odpowiada za bagaż Uczestnika okradziony, zniszczony lub zaginiony w trakcie trwania imprezy turystycznej


XVII AmC 283/11

Holiday Travel Center Sp. z o.o.

Opłaty mogą być co jakiś czas dopasowywane do inflacji


XVII AmC 283/11

Holiday Travel Center Sp. z o.o.

Od momentu uzyskania przez Kandydatów "Temporary Holiday Ownership Certyficate", wszelkie roszczenia kierowane będą do właściciela Klubu zgodnie z jurysdykcją


XVII AmC 283/11

Holiday Travel Center Sp. z o.o.

W okresie szczytu sezonu, a szczególnie w okresie wakacji szkolnych rezerwacja może być utrudniona, a w niektórych przypadkach niemożliwa


XVII AmC 283/11

Holiday Travel Center Sp. z o.o.

Wpłata całości wynagrodzenia określonego w rubryce "płatności" Umowy Członkowskiej dokonana w dniu jej zawarcia lub w trakcie 10 najbliższych dni, stanowić będzie nieodwołalne żądanie realizacji tej umowy


XVII AmC 283/11

Holiday Travel Center Sp. z o.o.

W przypadku zalegania przez Kandydatów z w/w opłatami lub ich zaprzestania oraz w przypadku nie dojścia do porozumienia stron odnośnie nowego harmonogramu wpłat, HTC przysługuje prawo odstąpienia od wszelkich zobowiązań i w tym przypadku Kandydaci zobowiązują się do zapłacenia indywidualnie negocjowanego wynagrodzenia określonego w rubryce "płatności" Umowy Członkowskiej, w pozycji "cena negocjowana". Kandydaci gwarantują zapłacenie w/w wynagrodzenia w terminie 3 dni na wezwanie do dobrowolnej zapłaty, a jego uregulowanie nastąpi bez potrzeby dokumentowania poniesionych kosztów


XVII AmC 5931/11

Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w Warszawie

Jeżeli Pasażera nie wpuszczono na pokład autokaru bądź odmówiono dalszego przewozu z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, Pasażer jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów Biletu po potrąceniu odstępnego w wysokości 95% Opłaty za Bilet oraz zwrot kosztów. Zwrot będzie dokonany zgodnie z pkt. 6.2.6 Regulaminu


POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy