Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 5931/11

Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w Warszawie

Za zwrócony Bilet Pasażer otrzyma zwrot Opłaty za Bilet, po potrąceniu odstępnego oraz kosztów zwrotu. Odstępne wynosi: a) 10% Opłaty za Bilet, w przypadku zwrotu Biletu co najmniej 3 dni robocze przed datą podróży wskazaną na Bilecie; b) 95% Opłaty za Bilet, w przypadku zwrotu Biletu w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed datą Podróży wskazaną w Bilecie


XVII AmC 5931/11

Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w Warszawie

Przy każdej zmianie istniejącego Biletu pobierana jest opłata za dokonanie zmiany, wyliczana według następujących zasad: a) Jeśli pasażer dokonuje zmiany istniejącego Biletu zgodnie z niniejszym Regulaminem i co najmniej na 3 dni robocze przed datą Podróży wskazaną w Bilecie, opłata za dokonanie zmiany wynosi 10% opłaty za posiadany Bilet. b) Jeśli pasażer dokonuje zmiany istniejącego Biletu zgodnie z niniejszym Regulaminem na dwa dni robocze przed lib w terminie krótszym przed datą Podróży wskazaną w Bilecie, opłata za dokonanie zmiany wynosi 95% opłaty za posiadany Bilet


XVII AmC 5931/11

Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w Warszawie

W przypadku nieprzybycia Pasażera na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, 15 minut przed czasem Podróży, wyznaczonym w Rozkładzie Jazdy jako godzina odjazdu autokaru, Przewoźnik ma prawo rozwiązać Umowę przewozu ze skutkiem natychmiastowym i nie jest zobowiązany do zapewnienia przewozu. W takiej sytuacji, Bilet zakupiony przez spóźnionego Pasażera jest nieważny i Pasażer ten nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu


XVII AmC 5931/11

Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w Warszawie

W przypadku nieprzybycia Pasażera na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, 15 minut przed czasem Podróży, wyznaczonym w Rozkładzie Jazdy jako godzina odjazdu autokaru, Przewoźnik ma prawo rozwiązać Umowę przewozu ze skutkiem natychmiastowym i nie jest zobowiązany do zapewnienia przewozu. W takiej sytuacji, Bilet zakupiony przez spóźnionego Pasażera jest nieważny i Pasażer ten nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu


XVII AmC 5931/11

Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w Warszawie

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołania kursów i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne lub policyjne) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym)


XVII AmC 1161/10

Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Poltur Polska" (pkt IX 5. Warunków uczestnictwa Poltur Polska)


XVII AmC 1161/10

Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze

Strony ograniczają odpowiedzialność odszkodowawczą Organizatora za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turytycznej względem każdego Klienta, który podpisał umowę" (pkt VIII.11 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)


XVII AmC 1161/10

Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze

Jeżeli Klient rezygnuje z innych powodów, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny należnej za usługę" (pkt VI.5 zd. 2 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)


XVII AmC 1161/10

Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze

W przypadku określonym w ust. 1, Klient zobowiązany do uiszczenia odstępnego w rozumieniu art. 396 K.C. w następujących wysokościach: a) 50 PLN od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 10% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c) 35% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 30 do 22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, d) 50% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 21 do 15 dni przed datą imprezy, e) 80% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, f) 100% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy" (pkt VI.2 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)


XVII AmC 5391/12

Grecos Holiday Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Klient zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek" (...) "W przypadku naruszenia powyżej wymienionych obowiązków przez Klienta, w szczególności niezastosowania się do wskazówek i poleceń przedstawicieli Organizatora, naruszania porządku imprezy zagrażającego innym uczestnikom imprezy, Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji dalszy pobyt oraz powrót Klienta odbywa się na jego koszt


XVII AmC 250/11

Spółdzielnia Turystyczna "Turysta" w Oświęcimiu

Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, albo z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję


XVII AmC 5703/11

Ryszard Wójcik - Prywatne Biuro Podróży Sindbad w Opolu

Poważne lub powtarzające się łamanie zasad może spowodować wykluczenie danej osoby z imprezy, wiążące się z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dalszy pobyt oraz powrót z imprezy osoba ta zobowiązana jest odbyć we własnym zakresie i na własny koszt


XVII AmC 5703/11

Ryszard Wójcik - Prywatne Biuro Podróży Sindbad w Opolu

W razie rażącego lub uporczywego naruszenia porządku przez KLIENTA podczas imprezy, ORGANIZATOR może rozwiązać umowę z KLIENTEM w trybie natychmiastowym


XVII AmC 5628/11

Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

W przypadku odmowy wjazdu Biuro nie gwarantuje powrotu do kraju ani zwrotu kosztów wycieczki


XVII AmC 3173/10

Robert Kędzierski - Lider Robert Kędzierski w Warszawie

Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży


POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy