Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 5579/11

Cecylia Rutkowska - Biuro Turystyki Rodzinnej Gold Tour Cecylia Rutkowska

W razie rażącego naruszenia przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników Biuro może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do miejsca zamieszkania obciążają w takim przypadku naruszającego porządek Imprezy Uczestnika


XVII AmC 5424/11

Mitour Sp. z o. o. z/s w Bydgoszczy

W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników Biuro może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszystkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają Uczestnika


XVII AmC 5410/11

Aquamaris Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Klient ponosi odpowiedzialność, materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. W takiej sytuacji dalszy pobyt oraz powrót Klienta odbywa się na jego koszt.


XVII AmC 1153/11

Maria Mańczak - Biuro Turystyczne Maria Tour Maria Mańczak

Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, strony umawiają się, że sądem właściwym jest Sąd w Stargardzie Szczecińskim


XVII AmC 322/12

Rainbow Tours spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A.


XVII AmC 2389/12

Wezyr Holiday Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane na drodze koncyliacyjnej, a w przypadku, gdyby nie doszło do porozumienia, ich rozstrzygnięcie podda się sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Organizatora


XVII AmC 1365/11

Przemysław Kaźmierczak - "Przemysław Kaźmierczak Energy Tour"

W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1000 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO


XVII AmC 1364/11

Przemysław Kaźmierczak - "Przemysław Kaźmierczak Energy Tour"

Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika


XVII AmC 1362/11

Przemysław Kaźmierczak - "Przemysław Kaźmierczak Energy Tour"

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem oraz za bagaż podręczny


XVII AmC 1361/11

Przemysław Kaźmierczak - "Przemysław Kaźmierczak Energy Tour"

W razie konieczności Przewoźnik (...) może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów


XVII AmC 1360/11

Przemysław Kaźmierczak - "Przemysław Kaźmierczak Energy Tour"

Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (...) ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki


XVII AmC 264/11

Elżbieta Cieślawska, Bernard Cieślawski - Biuro Podróży Eltur s.c. Elżbieta Cieślawska, Bernard Cieślawski we Wrocławiu

Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Klienta wszystkich świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawnia do zwrotu zapłaconej należności.


XVII AmC 2004/10

Ewelina Antiopoulos

W przypadku ofert specjalnych i zakupionych w ostatniej chwili (zwłaszcza w pełni sezonu) Organizator zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do zmiany miejsca zakwaterowania z zachowaniem tej samej kategorii zakwaterowania


XVII AmC 2003/10

Ewelina Antiopoulos

W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika - równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana


XVII AmC 2002/10

Ewelina Antiopoulos

O rezygnacji z imprezy Klient zobowiązany jest powiadomić Organizatora w ciągu 3 dni od otrzymania informacji na ten temat, ale nie później niż 48 godzin przed wyjazdem. Brak oświadczenia o rezygnacji w powyższym terminie oznacza akceptację zmienionych warunków, o jakich Klient został poinformowany


POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy