Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 2100/10

Ewelina Angielska - Firma Usługowo-Turystyczna Ewak

FUT "Ewak" z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrącenia w sposób określony niniejszymi warunkami: opłata manipulacyjna 50,- zł, jeśli rezygnacja została zgłoszona wcześniej niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy, 35% ceny imprezy, jeśli rezygnacja została złożona od 29 do 21 dni włącznie przed dniem rozpoczęcia imprezy, 70% ceny imprezy, jeśli

rezygnacja została złożona od 20 do 10 dni włącznie przed dniem rozpoczęcia imprezy, 100% ceny imprezy, jeśli rezygnacja została złożona w ciągu 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy


XVII AmC 2099/10

Ewelina Angielska - Firma Usługowo-Turystyczna Ewak

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Rejonowy w Gdańsku - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami


XVII AmC 5159/11

Biuro Podróży SOLTUR sp. z o.o. w Krakowie

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika


XVII AmC 260/11

Anna Rojek - Firma Usługowo - Turystyczna Gunar z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania


XVII AmC 3506/10

Bożena Chmiel - Scuba Travel Bożena Chmiel w Warszawie

Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku Scuba Travel zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę z poniższym potrąceniem następujących kosztów:

a) 200 zł od osoby w razie rezygnacji zgłoszonej na 35 dni lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,

b) 40% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej pomiędzy 34-tym, a 21-szym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,

c) 70% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej pomiędzy 20-tym, a 11-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,

d) 90% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej pomiędzy 10-tym, a 4-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,

e) w przypadku rezygnacji zgłoszonej później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy zwrot uiszczonej kwoty nie przysługuje


XVII AmC 5019/11

Krystyna Wawrowska - P.T.H. Biuro Podróży Linda z siedzibą w Częstochowie

Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez pilota, rezydenta. Jest to warunek rozpatrzenia reklamacji


XVII AmC 2434/10

Zbigniew Cioś - Biuro Turystyki Antałek z/s w Krakowie

Po powrocie Uczestnik może przedłożyć reklamację, wnioski i uwagi w terminie 14 dni od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u sprzedającego wraz z potwierdzoną przez pilota lub rezydenta imprezy kopią pisemnej skargi złożonej w miejscu pobytu


XVII AmC 2433/10

Zbigniew Cioś - Biuro Turystyki Antałek z/s w Krakowie

W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie B.T. "Antałek" w tym m.in. z powodu (...) Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia następujących opłat:

- opłaty manipulacyjnej w wysokości 100,00 zł od osoby przy rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

- 30% ceny imprezy przy rezygnacji pomiedzy 29-21 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

- 50% ceny imprezy przy rezygnacji między 20-15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

- 70% ceny imprezy przy rezygnacji miedzy 14-7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

- 100% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy oraz w przypadku nie zgłoszenia się na miejsce zbiórki lub nieprzybycia do miejsca realizacji imprezy


XVII AmC 1363/11

Przemysław Kaźmierczak - "Przemysław Kaźmierczak Energy Tour" z siedzibą w Gostyniu

Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż


XVII AmC 3508/11

Halina Teska - Axet Travel Biuro Turystyczne w Krakowie

W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana


XVII AmC 3508/11

Halina Teska - Axet Travel Biuro Turystyczne w Krakowie

Organizator lub Agent, który sprzedaje imprezę zobowiązany jest do powiadomienia Uczestnika o ewentualnej zmianie istotych warunków umowy (termin, program, standard) niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej taką zmianę, Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy. Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków umowy


XVII AmC 249/11

Zbigniew Cioś - Biuro Turystyki Antałek w Krakowie

Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania


XVII AmC 248/11

Zbigniew Cioś - Biuro Turystyki Antałek w Krakowie

Wzrost ceny imprezy o więcej niż 10% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie B.T. "Antałek" osobiście lub listem poleconym nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o dopłacie


XVII AmC 414/09

Logos Travel Marek Śliwka spółka jawna" z/s w Poznaniu

Niewykorzystanie przez klienta wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy i objętych programem nie może być podstawą żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej lub wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia


XVII AmC 414/09

Logos Travel Marek Śliwka spółka jawna" z/s w Poznaniu

Organizator potrąci z wpłaty klienta następujące kwoty

1) równa opłacie manipulacyjnej w wysokości 150 zł w razie rezygnacji na więcej niż 35 dni przed wyjazdem na imprezę

2) 30% ceny imprezy - w razie rezygnacji na więcej 35-22 dni przed wyjazdem na imprezę

3) 50% ceny imprezy - w razie rezygnacji na 21-7 dni przed wyjazdem na imprezę

4) 80% ceny imprezy - w razie rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed wyjazdem na imprezę


POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy