Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 414/09

Logos Travel Marek Śliwka spółka jawna" z/s w Poznaniu

Jeżeli Klient nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia - przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki


XVII AmC 3163/10

Geovita sp. z o.o. z/s w Warszawie

Niewykorzystanie przez uczestnika usług objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia


XVII AmC 3163/10

Geovita sp. z o.o. z/s w Warszawie

Koszty ponoszone przez Uczestnika imprez indywidualnych w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie:

- przed 30 dniem przed terminem przyjazdu: koszty manipulacyjne w wysokości 50 - złotych,

- od 30 do 15 dni przed terminem przyjazdu: 20% wartości zarezerwowanych usług,

- od 14 do 7 dni przed terminem przyjazdu: 30% wartości zarezerwowanych usług,

- poniżej 7 dni przed terminem przyjazdu: 40% wartości zarezerwowanych usług


XVII AmC 3158/10

Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Spółka z o.o. w Warszawie

Ewentualne reklamacje (wyłącznie na piśmie i potwierdzone przez pilota-przewodnika) Biuro przyjmuje do 10 dni od daty zakończenia imprezy i rozpatruje w ciągu 30 dni


XVII AmC 3158/10

Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Spółka z o.o. w Warszawie

Ewentualne reklamacje (wyłącznie na piśmie i potwierdzone przez pilota-przewodnika) Biuro przyjmuje do 10 dni od daty zakończenia imprezy i rozpatruje w ciągu 30 dni


XVII AmC 3158/10

Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Spółka z o.o. w Warszawie

Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Spółka z o.o. nie zwraca świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie


XVII AmC 527/10

Zbigniew Domian - Biuro Turystyki DZtour w Bydgoszczy

Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec BT DZtour i jego kontrahentów za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania


XVII AmC 1769/10

Włodzimierz Kołodziejski - Biuro Turystyki i Edukacji Włodzimierz Kołodziejski w Zielonej Górze

Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum lub jej przeprowadzenie jest utrudnione lub niebezpieczne z powodów niezależnych od organizatorów


XVII AmC 1349/10

Anna Piątek - Biuro Podróży Apter w Żywcu

Touroperator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały przez Uczestnika wykorzystane w całości lub części z jego winy, np: spóźnienie się na zbiórkę, awaria środka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, skrócenie pobytu, itp.


XVII AmC 1348/10

Anna Piątek - Biuro Podróży Apter w Żywcu

Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy


XVII AmC 1347/10

Anna Piątek - Biuro Podróży Apter w Żywcu

Uzupełnienia składanych reklamacji mogą być składane w biurze, które sprzedało imprezę nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej w trakcie trwania imprezy, zgodnie z punktem VI.1.


XVII AmC 2203/10

Tomasz Kapkowski - Biuro Podróży Juvenia 2000 w Sosnowcu

Klient rezygnując z udziału w imprezie składa oświadczenie pisemne i ponosi następujące koszta:

- 20% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy,

- 30% ceny imprezy przy rezygnacji od 29-22 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy,

- 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 21-7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy,

- przy rezygnacji do 7 dni przed terminem imprezy Biuro potrąca rzeczywiście związane udokumentowane koszta ok. 90%


XVII AmC 1346/10

Anna Piątek - Biuro Podróży Apter w Żywcu

Touroperator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, sił wyższych itp..). (...) Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie


XVII AmC 255/11

Mati World Holidays Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Brak odpowiedzi Klienta niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Organizatora, uważa się za akceptację zmienionych warunków


VII AmC 1936/11

Ireneusz Bejger

Klient zobowiązany jest do pełnego pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.


POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy